Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOOTSJ 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • KOOTSJ: KOOTSJ gevestigd te Susteren (Heide) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84030690.
  • Opdrachtgever: De wederpartij van KOOTSJ bij de Overeenkomst
  • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen KOOTSJ en Opdrachtgever over het verlenen van diensten door KOOTSJ;
  • Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg

Algemeen

KOOTSJ is opgericht door Alice Höngens, is gevestigd te Susteren (Heide) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84030690.

KOOTSJ richt zich op het coachen van persoonlijke groei

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met KOOTSJ en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek of in de voorbereidende berichtgeving van dit intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Kennismaken

Als KOOTSJ en Opdrachtgever niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten, dan vindt vooraf aan het sluiten van de Overeenkomst een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. In dat kennismakingsgesprek wordt indien gewenst een intakegesprek gepland

Informatie

Opdrachtgever zullen KOOTSJ voorzien van alle voor de dienstverlening relevante informatie. 

Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

Vertrouwelijkheid

KOOTSJ  is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. 

KOOTSJ zal natuurlijk vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgever in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van KOOTSJ is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. KOOTSJ heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdrachtgever zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

KOOTSJ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, of letsel voortvloeiend uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KOOTSJ.

Vergoeding aan de Opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat is afgesproken in de Overeenkomst. Voor lichamelijke- en psychische klachten raadt KOOTSJ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Als nakoming al onmogelijk is, dient de Opdrachtgever, KOOTSJ  schriftelijk in gebreke te stellen indien KOOTSJ  tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Hierbij wordt een redelijk termijn gesteld waarbinnen KOOTSJ de gelegenheid wordt geboden alsnog haar verplichtingen na te komen.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de laatste coaching sessie bij KOOTSJ te zijn ingediend. Is dit niet binnen deze termijn gebeurt, dan vervalt per direct het recht op schadevergoeding.

Observatie en verslag

Op verzoek van de Opdrachtgever kan een schriftelijk verslag naar derden worden gestuurd. Dit verslag wordt door KOOTSJ  gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven zijn terug te vinden op de website van KOOTSJ . Tarief wijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail zijn bij de prijs inbegrepen.

Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever verplicht zich de betaling van het persoonlijk jaarprogramma uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het persoonlijk jaarprogramma over te maken naar de rekening van KOOTSJ. In overleg kan dit ook in termijnen worden betaald.

De andere diensten dienen vooraf aan de coaching te worden betaald.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal KOOTSJ een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is KOOTSJ  gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á 5,00 euro in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KOOTSJ  genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is KOOTSJ  gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de Opdrachtgever aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Mits via schriftelijk of langs elektronische weg andere afspraken onderling zijn gemaakt.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Ook in geval van ziekte. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of door het sturen van een app bericht.

Tijdens het coachen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een appje sturen.

KOOTSJ is altijd gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden.

KOOTSJ zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer (maar niet uitputtend) verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen KOOTSJ  en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van KOOTSJ. 

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coac